Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna ook aangeduid als ‘Voorwaarden’) zal worden verstaan onder:

a) “Deelnemer”: de contractuele wederpartij van Holland Home of Wind Energy waarvan de deelname is bevestigd door Holland Home of Wind Energy;

b) “Leden”: zij die met Holland Home of Wind Energy een lidmaatschapsreglement zijn aangegaan waarvan deze Voorwaarden deel uit maken;

c) “Overeenkomst”: het door de Deelnemer ingediende inschrijfformulier/opgaveformulier voor een Project, dat schriftelijk is bevestigd door Holland Home of Wind Energy, met inbegrip van deze Voorwaarden welke geacht worden deel uit te maken van de Overeenkomst;

d) “Project”: elk(e) door Holland Home of Wind Energy aangeboden Beursdeelname, Handelsreis, Cursus, Seminar, Internationaliseringsproject (PIB), B2B Matchmaking of Marktstudie, eventuele levering van goederen en overige diensten daaronder begrepen;

e) “Beursdeelname”: elke door Holland Home of Wind Energy zelfstandig of in opdracht van derden  georganiseerde (collectieve) deelname aan  vakbeurzen;

f) “Handelsreis”: elke door Holland Home of Wind Energy zelfstandig of in opdracht Van Deelnemers georganiseerde gezamenlijke buitenlandse reis of bezoek;

g) “Cursus”: elke door Holland Home of Wind Energy georganiseerde activiteit in het kader van kennisoverdracht, waar onder begrepen trainingen, seminars en workshops;

h) “Cursist”: de namens de Deelnemer aan de Cursus deelnemende persoon;

i) “Internationaliseringsproject PIB”: elke door Holland Home of Wind Energy georganiseerde activiteit in het kader van het samenwerkingsprogramma Partners for International Business, gesubsidieerd door de overheid;

j) “B2B Matchmaking”: elke door Holland Home of Wind Energy georganiseerde activiteit in het kader van zakelijke ‘speed dating’, waarbij een Deelnemer aan een ander bedrijf gekoppeld wordt voor een gesprek;

k) “Marktstudie”: elk in opdracht van Holland Home of Wind Energy opgesteld rapport in het kader van kennisoverdracht;

l) “Contractprijs”: de prijs welke op grond van de Overeenkomst aan Holland Home of Wind Energy verschuldigd is in verband met de deelname aan het Project;

m) “Personeel”: al het personeel dat direct of indirect door Holland Home of Wind Energy te werk is gesteld en/of door HHWE is ingehuurd, inclusief vertegenwoordigers van Holland Home of Wind Energy.

Artikel 2 – Toepassing

2.1.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:

a.) het lidmaatschap;

b.) alle aanbiedingen van Holland Home of Wind Energy;

c.) alle Overeenkomsten;

d.) alle leveringen en/of (gebruik van) de door een Deelnemer geselecteerde services.

2.2.  Voorwaarden van Deelnemers worden  uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze   Voorwaarden nietig zijn of vernietigd  mochten worden  blijven de overige  bepalingen in deze Voorwaarden  volledig van toepassing. Holland Home of Wind Energy  en Deelnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe  bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel  mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke  bepaling in acht worden genomen.

2.4.  Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 – Algemeen

3.1 Deze Voorwaarden en de Overeenkomst kunnen slechts worden gewijzigd en aangevuld indien  een dergelijke wijziging of aanvulling uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen door de meerderheid van de Deelnemers tijdens een (gesloten) ledenvergadering of door het gehele bestuur.

3.2   De Overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken met betrekking tot  het onderwerp van de Overeenkomst.

3.3 Elk aanbod van Holland Home of Wind Energy is vrijblijvend.

3.4 Holland Home of Wind Energy is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst een onderaannemer in te schakelen  en/of om (een deel van) haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 4 – Inschrijving, aanmelding, bevestiging en annulering Projecten

4.1 De aanvraag voor inschrijving en/of deelname aan een Project geschiedt door toezending van het ondertekende inschrijf en/of deelnameformulier aan Holland Home of Wind Energy of door een  elektronische aanmelding via de website www.hhwe.nl.

4.2  Na inschrijving en/of aanmelding ontvangt de aanvrager een schriftelijke bevestiging van  inschrijving en/of deelname;

4.3   Holland Home of Wind Energy is gerechtigd, zonder opgave van redenen, een Inschrijver en/of aanvrager uit te sluiten  van deelname;

4.4  Holland Home of Wind Energy is gerechtigd bij onvoldoende deelname tot vier weken voor  aanvang het Project te annuleren of door te schuiven naar een latere datum;

4.5    Holland Home of Wind Energy is gerechtigd deelname aan Projecten op ieder moment  op te zeggen cq. te annuleren, indien de Deelnemer niet of niet op tijd de facturen heeft voldaan. Alle gevolgen van een dergelijke opzegging en/of annulering zijn voor rekening en risico van de betreffende Deelnemer;

4.6   De Deelnemer die in de periode tot acht weken voor aanvang van het Project annuleert, is verplicht tot betaling van 50% van de Contractprijs. De Deelnemer die tussen acht en vier weken voor aanvang van het Project annuleert, is verplicht tot betaling van 75% van de Contractprijs. In alle andere gevallen kan de Overeenkomst door de Deelnemer niet worden geannuleerd en is de Deelnemer verplicht de gehele Contractprijs te voldoen;

4.7  Artikel 4.6 is niet van toepassing op reisarrangementen. Volledige of gedeeltelijke annulering door de Deelnemer ontslaat hem nimmer van de verplichting tot betaling van de volledige reissom.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling van de Contractprijs is verschuldigd voor aanvang van het Project.

5.2  Onverminderd het eerste lid, geschiedt betaling door overmaking binnen 30 (dertig) dagen na de  factuurdatum van het factuurbedrag naar een door Holland Home of Wind Energy ter zake  aangewezen bankrekening. Betaling geschiedt zonder enigerlei verrekening, vorderingen, compensatie, aftrek of inhouding.

5.3 Iedere vorm van bezwaar tegen de inhoud van de factuur moet door de Deelnemer binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Holland Home of Wind Energy kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht door de Deelnemer te zijn aanvaard.

5.4 Indien Deelnemer enige van de bovenstaande verplichtingen niet nakomt, is Deelnemer aan  Holland Home of Wind Energy de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarenboven is Holland Home of Wind Energy gerechtigd om, na schriftelijke aanzegging, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling is ontvangen met inachtneming  van de bepalingen van de Overeenkomst of bepalingen van deze Voorwaarden. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 6 – Bijzondere bepalingen Beursdeelnames

6.1  Holland Home of Wind Energy stelt per Beursdeelname een vierkante meterprijs vast en een minimum aantal vierkante meters per Deelnemer;

6.2 Bij de vierkante meterprijs zijn, tenzij anders overeengekomen inbegrepen:

  • voorbereiding en organisatie;
  • huur expositieruimte;
  • vloerbedekking in standaardkleur;
  • dagelijkse schoonmaak;
  • transport van de materialen ten behoeve van de gezamenlijke standbouw;
  • begeleiding ter plaatse door personeel van Holland Home of Wind Energy;
  • gebruik van de gezamenlijke lounge en haar faciliteiten;
  • gezamenlijke promotie; en
  • aan- en afvoer en verbruik van water en elektriciteit.

6.3 Tevens zijn inbegrepen standaard rompbouw, bestaande uit achter- en zijwanden,  collectiefdecoraties, uniforme bedrijfsnaamvermelding, standaardverlichting en standaardmeubilair. Het niet of slechts ten dele gebruik maken van een of meer van de bovenstaande elementen leidt nimmer tot een verlaging van de deelnemingssom;

6.4 Bij de Beursdeelname zijn niet inbegrepen het vervoer en plaatsing van expositiezaken van de Deelnemer, de reis en verblijfkosten van de Deelnemer, eventuele verzekeringen, overmatig gebruik van de loungefaciliteiten, inrichting van de stand en overige bijzondere voorzieningen zoals tolken en standhulpen, dit alles ter beoordeling aan Holland Home of Wind Energy;

6.5 De standbouw wordt uitgevoerd door een door Holland Home of Wind Energy gecontracteerde standbouwer. De Deelnemer is verplicht de instructies van de standbouwer op te volgen;

6.6 Elke afwijking van de door Holland Home of Wind Energy aangeboden standaard standbouw of vloerbedekking, dient van tevoren te worden goedgekeurd door Holland Home of Wind Energy;

6.7  Bij de definitieve stand-indeling kan Holland Home of Wind Energy maximaal 15% meer of minder vierkante meters toewijzen dan de Deelnemer heeft aangevraagd. Holland Home of Wind Energy kan besluiten tot veranderingen in de indeling van de stand indien dit de collectieve presentatie ten goede komt;

6.8 Een paneelpresentatie geeft uitsluitend recht op het neerhangen van een standaard paneel in de lounge en geeft geen recht op gebruik van loungefaciliteiten, vermelding in de beurscatalogus of vermelding in gezamenlijke advertenties.

Artikel 7 – Bijzondere bepalingen Cursussen

7.1  Absentie van een Deelnemer tijdens de Cursus ontheft de Deelnemer niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere onderdelen van de Cursus geeft de Deelnemer geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld, ook niet indien de reden voor absentie is gelegen buiten de macht van de Deelnemer;

7.2 De Deelnemer mag het tijdens de Cursus uitgereikte lesmateriaal behouden. Verkoop, gehele of gedeeltelijke overname of het ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is zonder schriftelijke toestemming van Holland Home of Wind Energy verboden. Het auteurs- en  eigendomsrecht blijven bij Holland Home of Wind Energy;

7.3 Reis- en verblijfskosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1  Holland Home of Wind Energy garandeert dat het Project naar beste kunnen zal worden uitgevoerd. Een verdergaande garantie met betrekking tot de uitvoering van Projecten wordt niet verstrekt en de contractuele aansprakelijkheid van Holland Home of Wind Energy is beperkt tot het nakomen van deze garantieverplichtingen.

8.2  De aansprakelijkheid van Holland Home of Wind Energy zal bovendien te allen tijde beperkt zijn tot de Contractprijs.

8.3  De Deelnemer vrijwaart Holland Home of Wind Energy voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeiend uit of verband houdend met de (uitvoering van de) Overeenkomst en/of het Project, tenzij Holland Home of Wind Energy ten opzichte van de Deelnemer aansprakelijk zou zijn.

8.4  Behoudens grove schuld en nalatigheid is Holland Home of Wind Energy niet aansprakelijk voor  enig verlies, nadeel of andere schade die door de Deelnemer wordt geleden ten gevolge van annulering van het Project of het reisarrangement. Bij annulering door Holland Home of Wind Energy zullen aanbetalingen worden gerestitueerd onder aftrek van reeds gemaakte kosten.

Artikel 9 – Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

Ingeval van overmacht is iedere partij afzonderlijk van de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien de periode van overmacht zonder onderbreking 6 maanden heeft voortgeduurd. Daarnaast is Holland Home of Wind Energy gerechtigd om de uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te beëindigen of op te schorten ingeval de Deelnemer een uit deze Voorwaarden voortvloeiende verplichting niet nakomt, of indien Holland Home of Wind Energy redenen heeft om aan te nemen dat de Deelnemer niet in staat zal zijn die verplichtingen na te komen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1. Op deze Overeenkomst en alle uit deze Overeenkomst voortkomende verplichtingen is het  Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen in verband met deze Overeenkomst zullen worden opgelost door minnelijk overleg tussen de betrokken partijen.

10.3. Indien de Deelnemer gevestigd is in Nederland en het minnelijk overleg niet tot een voor de contractspartijen aanvaardbare oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam in Nederland.

De Algemene Voorwaarden van Holland Home of Wind Energy zijn een reglement in de zin van artikel 10 van de statuten van Holland Home of Wind Energy.

Deze Voorwaarden zijn geldig vanaf 22 november 2015 en vervangen alle voorgaande versies.