Reglement lidmaatschap HHWE

Artikel 1 – Toepassing

Dit reglement is van toepassing op het lidmaatschap van een Deelnemer bij Holland Home of Wind Energy. Holland Home of Wind Energy mag dit reglement wijzigen. De laatst gepubliceerde versie van dit reglement is van toepassing op het lidmaatschap van Deelnemers.

Artikel 2 – Reglement

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 onder b van de Algemene Voorwaarden van Holland  Home of Wind Energy is een reglement vastgesteld inzake het verkrijgen van het lidmaatschap Holland Home of Wind Energy door een Deelnemer.

Artikel 3 – Aanmelding, voorwaarden en duur lidmaatschap

3.1.  Aanmelding voor het lidmaatschap vindt plaats via het daarvoor bedoelde inschrijfformulier.

Deze dient ingevuld en ondertekend per post of per e-mail aan Holland Home of Wind Energy te worden verzonden. De aanmelding wordt schriftelijk bevestigd.

3.2.  Alleen bedrijven die enige werkzaamheden uitoefenen met betrekking tot windenergie kunnen   lid worden van Holland Home of Wind Energy. Alle overige bedrijven of privé personen kunnen geassocieerd lid zonder stemrecht worden van Holland Home of Wind Energy.

3.3.  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur voor 1 (één) kalenderjaar, tenzij Holland Home of Wind Energy en de Deelnemer uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aanmeldingen na 1 januari worden aangegaan tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

3.4.  De lidmaatschapsovereenkomst zal telkens stilzwijgend met een periode van 1 (één) kalenderjaar worden verlengd, tenzij één van de partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voorafgaand aan het einde van het kalenderjaar.

Artikel 4 – Betaling

4.1.  Het lidmaatschap is verschuldigd per volledig kalenderjaar.

4.2.  Facturatie vindt plaats in het eerste kwartaal van het kalenderjaar of binnen vier weken na inschrijving en bevestiging van het lidmaatschap. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats  te vinden.

Artikel 5 – Hoogte contributie

Voor de betaling van de contributie van Deelnemer aan Holland Home of Wind Energy wordt de volgende contributie regeling gehanteerd:

Personen (ZZP)    €   750,00

Kleinbedrijf (<5 werknemers)  €1.250,00

Middenbedrijf (>5<10 werknemers)  €2.000,00

Midden groot bedrijf (>10<50 werknemers)  €3.500,00

Groot bedrijf (>50 werknemers)  €5.000,00

Geassocieerd lid (geen stemrecht)  €1.500,00

Privé persoon (geen stemrecht)  €   500,00

Artikel 6 – Wijziging tarieven en voorwaarden

De lidmaatschapscontributie en/of Voorwaarden van het Holland Home of Wind Energy lidmaatschap kunnen per 1 januari worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk 1 november gepubliceerd op www.hhwe.eu.

Artikel 7 – Te late betaling lidmaatschapscontributie

7.1  Bij te late betaling is het lid direct in verzuim en heeft Holland Home of Wind Energy het recht  wettelijke rente te berekenen.

7.2.  Bij aanmaning heeft het lid 30 dagen om alsnog de lidmaatschapscontributie te betalen. Wanneer het lid niet binnen deze termijn betaald heeft Holland Home of Wind Energy het recht om incassokosten in rekening te brengen.

7.3. Alle voordelen die aan het lidmaatschap zijn verbonden komen te vervallen totdat het lid de contributie heeft betaald.

7.4.  Indien nodig geeft Holland Home of Wind Energy de vordering uit handen aan een incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 8 – Inhoud lidmaatschap

Het Holland Home of Wind Energy lidmaatschap geeft toegang tot exclusieve diensten en service aangeboden door Holland Home of Wind Energy:

a. Effectieve deelname aan de internationale windenergie beurzen en congressen;

b. Organisatie van inkomende en uitgaande handelsmissies;

c. Versterken onderlinge samenwerking tussen Holland Home of Wind Energy Leden en andere (buitenlandse) brancheorganisaties;

d. Opzetten van publiek-private partnerschappen om nieuwe opkomende markten te betreden;

e. Cursussen, trainingen, seminars en workshops in het kader van kennisoverdracht;

f. Beveiligde login op de website van Holland Home of Wind Energy voor het raadplegen van presentaties en marktonderzoeken;

g. Internationaliseringsprojecten in het kader van het samenwerkingsprogramma Partners for International Business (PIB);

h. B2B Matchmaking; en

i. Juridische ondersteuning.

Artikel 9 – Opzegging lidmaatschap

9.1.  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. De opzegging moet vóór 1 oktober door Holland Home of Wind Energy zijn ontvangen.

9.2.  Holland  Home of Wind Energy stuurt een schriftelijk bevestiging van de opzegging. Het lidmaatschap blijft bestaan tot het einde van het lopende kalenderjaar. In geen geval kan het restant van de betaalde contributie over het lopende kalenderjaar worden terugbetaald door Holland Home of Wind Energy.

9.3.  De aan het lidmaatschap gekoppelde Holland Home of Wind Energy-producten en –diensten komen te vervallen per 1 januari van het opvolgende jaar.

Artikel 10 – Beëindiging lidmaatschap

10.1  Holland Home of Wind Energy kan het lidmaatschap beëindigen indien:

a. de betalingsachterstand zoals in artikel 7 is beschreven meer dan 3 maanden bedraagt;

b. voortduring van het lidmaatschap redelijke wijze niet van Holland Home of Wind Energy kan worden gevergd.

c. het lid in strijd handelt met de statuten, een reglement of een besluit van Holland Home of Wind Energy of Holland Home of Wind Energy op onredelijke wijze benadeelt.

10.2. Holland Home of Wind Energy brengt het lid schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het lidmaatschap onder opgave van reden en met vermelding van de datum van beëindiging.

10.3. Beëindiging van het lidmaatschap heeft de volgende gevolgen:

 a. het restant van de betaalde contributie over het lopende lidmaatschapsjaar betaalt Holland Home of Wind Energy niet terug;

 b. het lid blijft het openstaande bedrag verschuldigd aan Holland Home of Wind Energy; dit bedrag zal worden geïnd door een incassobureau.

c. de aan het lidmaatschap gekoppelde Holland Home of Wind Energy -producten en

 -diensten komen te vervallen.

d.  verrekening van kosten vindt in geen geval plaats.

Artikel 11 – Persoonlijke gegevens

Ten behoeve van haar dienstverlening legt Holland Home of Wind Energy gegevens vast wanneer een lidmaatschap wordt afgesloten, diensten en/of producten worden afgenomen of anderszins contact is met Holland Home of Wind Energy. Holland Home of Wind Energy gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van rechten op grond van het lidmaatschap, de uitvoering van Overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om Leden van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Na beëindiging of opzegging van het lidmaatschap zal Holland Home of Wind Energy deze gegevens archiveren.