Handen ineen in de windsector voor krachtig Nederlands exportbeleid
Thursday, January 17, 2019

Sinds de zomer van 2018 werken brancheverenigingen NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) en HHWE (Holland Home of Wind Energy) intensief samen om de exportactiviteiten van de Nederlandse windsector steviger op de kaart te zetten. Deze samenwerking werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst “Wind in Nederland” nu ook formeel bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieverklaring voor een fusie in 2020. De samenwerking is opgezet om daadkrachtiger op te kunnen treden als één centraal aanspreekpunt voor nationale en internationale overheden en bedrijfsleven. Ook het aanbrengen van meer samenhang tussen technologie en kennis, beleid en export in de windsector staat hoog op de agenda.

Internationale zichtbaarheid, economische diplomatie en het faciliteren van het netwerk zijn de belangrijkste pijlers van de exportstrategie die in 2019 verder vormgegeven wordt. Dit gebeurt samen met een tiental bedrijven die zitting hebben in de gezamenlijke exportcommissie die eind 2018 is opgericht. In een aantal doellanden waar kansen liggen voor de Nederlandse windsector, wordt de markt structureel bewerkt, bijvoorbeeld door de inzet van Partners in International Business (PIB) programma’s waaraan een agenda met beurzen, handelsmissies, marktverkenningsrapportages en gerelateerde activiteiten is gekoppeld. In de exportcommissie is ook plaats voor de brancheverenigingen IRO, NMT en FME, alsmede voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op deze wijze wordt gewaarborgd dat alle belanghebbenden in de windsector zijn aangehaakt en is het exportbeleid daadwerkelijk gestoeld op een publiek-private samenwerking.

Samen sterk

Voor NWEA is deze stap richting export nieuw in het aanbod van de vereniging. Voorzitter Hans Timmers zegt hierover “Van oudsher behartigt NWEA de belangen van haar leden binnen de Nederlandse windsector. Nu windenergie ook buiten de landsgrenzen een prominente rol inneemt binnen de duurzame energievoorziening, zien wij mooie kansen voor onze leden om hun expertise internationaal aan de man te brengen. Daar helpen wij ze graag bij en willen wij toegevoegde waarde bieden.”

HHWE, dat haar oorsprong kent als vereniging die zich uitsluitend richt op internationale markten, ziet in de samenwerking een kans om meer bedrijven te kunnen ondersteunen met een breder scala aan activiteiten. Voorzitter Wim Jenniskens “De Nederlandse supply chain, waaronder zowel multinationals als een uiteenlopend spectrum van MKB, is gebaat bij een samenhangend, doelgericht exportbeleid, waarin de kennis en kunde waarover wij als land beschikken, optimaal wordt ingezet om in de windsector als wereldspeler mee te kunnen draaien.

Werk aan de winkel in 2019

NWEA en HHWE richten zich in 2019 op de uitwerking van het exportplan voor verschillende Aziatische landen, de Verenigde Staten en India. Binnen Europa worden de ontwikkelingen in Frankrijk en de Baltische Staten nauwlettend gevolgd. Daarnaast wordt samen met de overheid de branding van het merk “wind & water works” verder uitgerold om internationale stakeholders beter te bereiken en informeren. Dit merk zal ook tijdens de Offshore Wind beurs in Kopenhagen (november 2019) binnen het Holland paviljoen (Dutch Village) goed zichtbaar zijn. Een concreet voorbeeld om betere aansluiting te vinden bij de strategische internationale reisagenda’s van bewindslieden, doet zich al voor in maart 2019 met een handelsmissie naar de deelstaat Bremen onder leiding van minister Sigrid Kaag. Tijdens deze missie vindt een intensief 2-daags programma plaats dat zich uitsluitend richt op bilaterale betrekkingen binnen de offshore windsector. Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Bremen en Bremerhaven brengen. De Koning en de Koningin zijn aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de missie.